Ki Hajar Dewantara adalah Santri Kyai Sulaiman Zainuddin