Shalat Zhuhur, Tahiyyatul Masjid, dan Sunnah Wudhu